एकमेकां सहाय्य करू, अवघे धरु सुपंथ!’ उक्तीनुसार सर्व मराठी जनांना एका सुत्रात बांधून ठेवणारा हा कट्टा . एखाद्या देशातील आपल्या सख्याच्या शंकेचे इथे समाधान होईल.  इथे हितगूज करू  कारण अत्र तत्र सर्वत्र,विश्वात मराठी सूत्र.

[forum]